Prananath College Building

News & Event

63rd commemoration ushtav and Samman Pradan Samaroha. Prananath Samman: recipient - Hon'ble MP. Sj. Achyuta Samanta, Prananath Sangeet Samman Sj. Manmath Mishra and Manjari Sahitya Samman Dr. Archana Nayak.

Date: 21-07-2022